Whitman back into the Elite Eight

Whitman back into the Elite Eight